Avís legal i política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CLICK NETWORKS S.L.:

IDENTIFICACIÓ del TITULAR i de l'USUARI

Click.cat i Click-n.net son dominis titularitat de CLICK NETWORKS S.L., amb CIF B-17813056 i inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 2162, foli 206, full GI-35927 amb domicili fiscal al carrer dels Ciutadans 16, 2on 2a 17004 de Girona (CatalunyaEsp) telèfon de contacte +34 972204068 i adreça electrònica hola@click.cat.

Usuari és aquell que fa qualsevol utilització dels llocs web propietat de CLICK NETWORKS S.L. i dels productes, serveis, continguts i/o eines que CLICK NETWORKS S.L. ofereix o presta per mitjà d'aquests, ja sigui com a visitant, com a usuari registrat o com a client.

OBJECTE

Aquest Avís legal, que inclou i desenvolupa les Condicions d'utilització del/s lloc/s web i la Política de privacitat establertes per CLICK NETWORKS S.L., defineix les condicions legals aplicables de manera genèrica a l'accés als llocs web i/o a la utilització dels serveis proporcionats per CLICK NETWORKS S.L. (a partir d'ara, els "llocs web" i "serveis"), que inclouen, en particular:

 • Els llocs web www.click.cat, www.click-n.net, m.click.cat, m.click-n.net, suport.click.cat, suport.click-n.net (a partir d'ara, els "llocs web") i qualsevol altre lloc web que CLICK NETWORKS S.L. inclogui.
 • L'accés al servidors Click i/o la seva utilització mitjançant web i/o programari vinculat es regeixen pels Termes i condicions de contractació, els quals prevalen en tots el casos sobre les que s'estipulen en aquest document i s'han d'aplicar de manera complementària en tot allò que no les contradigui o que resulti contrari a la seva finalitat.
 • Qualsevol altre producte o servei proporcionat als llocs web o des dels llocs web.

L'Usuari es compromet a llegir de manera detinguda el contingut d'aquest Avís legal. L'accés als llocs web i/o als serveis, així com la seva utilització, de qualsevol manera i per qualsevol mitjà, impliquen l'acceptació expressa per part de l'Usuari d'aquest Avís legal i de totes les obligacions i els tràmits disposats per aquest que li siguin aplicables.

L'Usuari ha de tenir a la seva disposició sempre i en tot cas aquest Avís legal, que pot emmagatzemar i/o reproduir.

 

PROTECCIÓ de DADES i LSSI

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la normativa de desenvolupament, informem l'Usuari que les seves dades, recollides en cas que accedeixi als llocs web i/o als serveis i/o que els utilitzi, així com les dades a les quals CLICK NETWORKS S.L. tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web d'Internet, es tractaran en un fitxer responsabilitat de CLICK NETWORKS S.L., les finalitats del qual són:

 • Gestionar la relació comercial amb l'Usuari.
 • Informar de nous productes i serveis propis que puguin ser interessants, mitjançant correu electrònic o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, els Usuaris que hagin atorgat de manera expressa el seu consentiment per rebre aquestes comunicacions, de conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, excepte quan hi hagi una relació contractual prèvia en atenció al que disposa l'article 21.2 de la llei esmentada. En relació amb aquest últim supòsit, aquesta autorització perdurarà fins i tot una vegada conclosa la seva relació amb CLICK NETWORKS S.L., mentre no sigui revocada.
 • Dur a terme estudis interns i elaborar informes amb l'objectiu de millorar els nostres serveis segons les preferències dels Usuaris.

L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per cloure el contracte, així com a la seva utilització amb qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual, com ara els tractaments amb finalitats publicitàries. L'Usuari es pot dirigir a CLICK NETWORKS S.L. amb la finalitat d'exercir el seu dret d'oposició a aquests tractaments emprant els mitjans indicats per a aquesta finalitat, els quals s'exposen al paràgraf següent.

L'Usuari pot exercir els seus drets d'accés a les dades, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta, dirigida a CLICK NETWORKS S.L. i enviada a l'adreça de correu postal o adreça electrònica indicada en aquest Avís, a la qual ha d'adjuntar fotocòpia o còpia escanejada del seu document nacional d'identitat o document identificatiu admissible administrativament.

 • Adreça postal: CLICK NETWORKS S.L. Carrer dels Ciutadans 16, 2on 2a.
 • Codi Postal: 17004 Girona (Catalunya Esp)
 • Adreça electrònica: juridic@click.com

CESSIÓ DE DADES

Les dades personals de l'Usuari, en cas de sert solicitades, seran facilitades a les autoritats competents per cooperar en qualsevol investigació.

La revelació de qualsevol altra dada personal a un tercer per part de CLICK NETWORKS S.L. amb qualsevol altra finalitat exigeix el consentiment previ de l'Usuari. En aquest cas, CLICK NETWORKS S.L. l'informarà sobre la identitat del tercer i sobre l'objectiu d'aquesta revelació.

TRANSFERÈNCIA DE DADES

L'Usuari accepta que les seves dades es puguin cedir, exclusivament per a les finalitats indicades als apartats anteriors, i amb aquesta finalitat estén l'autorització expressa per a la utilització del seu correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol altra mena de mitjà telemàtic, a altres entitats que presten serveis professionals d'allotjament i gestió de dades i que es troben dins i fora de l'Espai Econòmic Europeu, en concret:

 • Twitter Inc. amb seu oficial (2015) a 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103 EE.UU
 • Google Inc. amb seu oficial (2015) a 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 EE.UU
 • Amazon.com, Inc. amb seu oficial (2015) a 410 Terry Avenue North Seattle Washington 98109-5210 EE.UU
 • Entre les companyies del grup, filials, participades i associades de CLICK NETWORKS S.L.

Els llocs també inclouen Google Analytics, un servei d'analítica web proporcionat per Google, Inc. i que disposa de la certificació Safe Harbor. Google Analytics utilitza galetes, que són fitxers de text que es desen a l'equip de l'Usuari per ajudar el Lloc web a analitzar quants Usuaris l'utilitzen. La informació generada per la galeta sobre la utilització del Lloc web (inclosa la seva adreça IP) serà transferida i emmagatzemada per Google en servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació amb l'objectiu d'avaluar la utilització del Lloc web, generarà informes sobre l'activitat del Lloc per als seus operadors i proporcionarà altres serveis relacionats amb l'activitat del Lloc i la seva utilització d'Internet. Google també pot transferir aquesta informació a tercers on ho requereixi la llei, o on aquests tercers tractin la informació en nom de Google. Google no associarà cap adreça IP amb cap altra informació gestionada per Google. En utilitzar aquest Lloc web, l'Usuari consent que Google gestioni les seves dades de la manera i amb els objectius indicats anteriorment.

En el supòsit que l'Usuari sigui una entitat jurídica, el consentiment atorgat pel/s administrador/s i/o apoderats a l'efecte de l'article 21 de la Llei 34/2002 s'ha d'entendre com a donat tant en el seu propi nom com en el de l'entitat jurídica a la qual representen, es podran oposar en tot moment a l'enviament de comunicacions publicitàries mitjançant correu postal, correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent adreçada a CLICK NETWORKS S.L. pels mitjans indicats en aquest Avís.

MESURES DE SEGURETAT

En compliment de la normativa vigent, CLICK NETWORKS S.L. adopta els nivells de seguretat de protecció de les dades personals requerits legalment, i procura instal·lar els mitjans i les mesures tècniques addicionals que té al seu abast per evitar la pèrdua, la mala utilització, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades per l'Usuari. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient del fet que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

CLICK NETWORKS S.L. no es fa responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a CLICK NETWORKS S.L.; de retards o bloquejos en la utilització d'aquest sistema electrònic, causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de processament de dades, al sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CLICK NETWORKS S.L.

No obstant això, si l'Usuari publica informació personal en línia, accessible al públic, és possible que rebi missatges no sol·licitats d'altres persones i que les seves dades, per tant, siguin conegudes per tercers.

Per tot això, es recomana a l'Usuari la màxima diligència en aquesta matèria i la utilització de totes les eines de seguretat que tingui al seu abast. CLICK NETWORKS S.L. no es responsabilitza de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'estructura i el contingut dels llocs web i els serveis, inclosos sense cap mena de restricció qualsevol dels seus elements com ara textos, programari, scripts, imatges, gràfics, fotografies, sons, música, vídeos, funcions interactives i similars, així com les marques, els noms comercials i/o logotips o qualsevol altre element protegit, són propietat de CLICK NETWORKS S.L., i estan protegits per drets exclusius de propietat intel·lectual o industrial que queden reservats en exclusiva en favor dels seus titulars respectius.

En concret, queda prohibida de manera expressa qualsevol reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i/o posada a disposició total o parcial dels continguts o elements esmentats, amb independència del mitjà emprat, si no es té l'autorització prèvia, expressa i per escrit de CLICK NETWORKS S.L. o del titular dels drets corresponents.

En cap cas no s'ha d'entendre que l'accés i la navegació pels Llocs web o la utilització, adquisició i/o contractació dels serveis oferts per mitjà d'aquests implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets reservats.

L'Usuari disposa només d'un dret d'utilització privada corporativa, no exclusiu, intransferible i revocable en qualsevol moment, destinat exclusivament a la finalitat de gaudir de la navegació pels llocs web i de les prestacions dels serveis, d'acord amb aquest Avís legal i amb qualsevol altre document o legislació vigent que li resulti aplicable.

De la mateixa manera, l'accés als llocs web i/o als seus continguts i/o serveis, així com la seva utilització, no confereixen a l'Usuari cap dret sobre les marques, els logotips i/o els signes distintius protegits per llei que aquests contenen. Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de CLICK NETWORKS S.L. o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre la seva utilització sense l'autorització prèvia, expressa i per escrit de CLICK NETWORKS S.L. o dels seus legítims propietaris.

MODIFICACIONS DE L'AVÍS LEGAL

CLICK NETWORKS S.L. es reserva el dret de modificar aquest Avís legal sense que sigui requisit previ l'acceptació expressa per part de l'Usuari. Cal entendre com a acceptades tàcitament per l'Usuari les modificacions introduïdes en cas que aquest continuï accedint als llocs web i/o utilitzant els serveis a partir de la data de publicació d'aquestes modificacions. En cas contrari, l'Usuari haurà de cessar de manera immediata d'accedir als llocs web i als serveis i/o d'utilitzar-los.

L'Usuari accepta que la versió d'aquest document redactada en català preval sobre qualsevol altra versió redactada en qualsevol altre idioma.

ALTRES

En cas que qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal es declari nul·la o ineficaç de manera total o parcial, aquesta nul·litat només afectarà aquella disposició o part de la disposició que en resulti nul·la o ineficaç, mentre que tota la resta romandrà vàlida íntegrament. Totes les clàusules s'han d'interpretar de manera independent i autònoma, de manera que la resta d'estipulacions no se'n vegin afectades si qualsevol d'elles ha estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma, cas en què caldrà substituir-la per una altra clàusula que preservi els efectes perseguits per l'Avís legal.

Els encapçalaments de cadascuna de les clàusules són només informatius i no afecten, qualifiquen ni amplien la interpretació de l'Avís legal.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquest Avís legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per resoldre les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que es disposa en aquestes disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre, l'Usuari està d'acord a sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona (Catalunya Esp).

 

Aquest document es ha estat publicat el 23 d'abril de 2015.